Toponymy

Places referred in the songs

Libira


Present day name: Elvira, parte da cidade de Granada

Description

trata-se, segundo Manuel Ferreiro1, do "antigo asentamento urbano, continuación de Iliberis, cidade ibérica, romana e despois importante poboación musulmá, situada na aba da Sierra Elvira, na veiga de Granada".


References

1 Ferreiro, Manuel (2014), "Por volta de topónimos e textos afonsinos. A cantiga «Ansur Moniz, muit’ouvegran pesar» [B 482, V 65]", in Lingua, texto,diacronía. Estudos de lingüística histórica, Monografía, Revista Galega de Filoloxía, 9, Universidade da Coruña.
      Go to web page


Ver em todo o ecrã

Songs referring this location:Dom Gonçalo, pois queredes ir daqui pera Sevilha, Afonso X
   (Line 4): Ir podedes a Libira e torceredes já-quanto,